<strong>POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE</strong>

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

1. POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezentă Politică de Confidențialitate este o selectie de reguli care au ca scop să vă informeze despre toate aspectele procesului de obținere, prelucrare și protejare a datelor dvs. personale.

Politica definește modul și scopurile prelucrării datelor cu caracter personal puse la dispoziție, regulile de protejare a acesteia și stabilirea drepturilor cuvenite dvs. în acest sens. Barlinek procesează date personale în diverse scopuri, iar în funcție de scop, se pot aplica diferite metode de colectare, baze legale pentru procesare, utilizare, dezvăluire și perioade de păstrare.

Protecția datelor cu caracter personal este deosebit de importantă pentru noi, compania noastra acordand prioritate securității tuturor datelor deținute de noi. Cele mai înalte standarde și reguli pentru securitatea procesării datelor cu caracter personal sunt garantate de politicile, procedurile și instruirile implementate de noi, care includ protecția datelor, confidențialitatea și securitatea lor, precum și sistemele informatice relevante, inclusiv certificatele independente (certificatul SSL). Controalele sistematice ale măsurilor introduse, verificarea caracterului adecvat al acestora, asigurarea datelor deținute și principiul minimizării procesării lor constituie garanția siguranței și transparenței proceselor realizate.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza legislației aplicabile, în special a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea directivei 95/46 / CE (în continuare: GDPR) și legea privind protecția datelor cu caracter personal.

Sperăm că prezenta Politică de Confidențialitate vă va ajuta sa intelegeți principiile, obiectivele și metodele noastre de colectare a datelor personale puse la dispoziție printr-un site web, precum si activitatea noastră comercială cu clienții noștri, contractanții și angajații acestora și activitațile de marketing, inclusiv instruirile, concursurile și programele de loialitate.

2. ADMINISTRATOR DE DATE PERSONALE

Administratorul datelor dvs. personale este Barlinek Romania S.A. cu sediul în Onesti, Bulevardul Mărăşeşti nr.57, avand cod de inregistrare J04/442/1994 (în continuare: Barlinek/Administrator). Dacă aveți întrebări legate de prelucrarea datelor, vă încurajăm să ne contactați la adresa de e-mail personaldata.bro@barlinek.com

3. PROCESE DE PRELUCRARE

– CLIENȚII NOȘTRI

– CONTRACTANȚII ȘI FURNIZORII DE SERVICII

– FORMULARE ȘI ÎNTREBĂRI DE CONTACT

– RECRUTĂRI

4. TEMEIUL JURIDIC DE PROCESARE

Barlinek prelucrează datele dvs. personale numai pe baza prevederilor legale în vigoare. Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în fiecare proces este prezentată în pagina corespunzătoare de mai sus. Barlinek procesează datele dvs. personale luând în considerare nu numai interesul legitim al Administratorului, ci mai ales respectarea drepturilor dvs. în conformitate cu dispozițiile privind protecția datelor cu caracter personal și impactul acestora asupra activităților desfășurate în domeniile de activitate selectate.

5. TRANSMITEREA DATELOR

Barlinek transmite date cu caracter personal altor entități, inclusiv autorităților de stat, numai în baza prevederilor legii. În legătură cu activitatea economică desfășurată care necesită protejarea multor elemente administrative și tehnice, Barlinek încredințează procesarea datelor cu caracter personal entităților externe. Depunem cele mai mari eforturi pentru a oferi serviciile noastre la cea mai înaltă calitate, cu sprijinul entităților externe. Acordurile de încredințare corespunzătoare, încheiate, garantează cele mai înalte standarde de protecție, păstrare a confidențialității și securității datelor cu caracter personal, precum și utilizarea lor numai în scopul îndeplinirii obligației contractuale sau legale a Administratorului.

Datele personale, prelucrate de noi, pot fi transmise:

– entităților care intră în componența Grupului de Capital Barlinek. Informațiile privind alte firme ale Barlinek veți găsi aici.

– entităților externe care furnizează servicii pe baza de comenzi catre Barlinek, necesare pentru realizarea scopurilor în care procesăm datele dvs. personale, inclusiv serviciul clienți (de ex. reclamații), servicii legate de gestionarea procesului de recrutare, revendicarea creanțelor, servicii de logistică, servicii poștale și de curierat, marketing-publicitate, vamă, contabilitate, servicii hoteliere, tehnice.

– entităților care asigură securitatea sistemelor informatice, furnizorilor de tehnologia informației, de software, hosting sau gestionarea site-ului web, copiilor de rezervă sau a analizei datelor

– organelor de supraveghere a respectării legislației, autorităților de reglementări și altor autorități ale statului sau părților terțe, dacă acest lucru este impus de legea aplicabilă (într-un mod conform cu aceste legi).

Prin prezenta, Barlinek își rezervă dreptul de a divulga informațiile selectate privind persoana vizată, autorităților competente sau terților care vor cere acordarea acestor Informații, pe baza unui temei juridic adecvat și în conformitate cu legea aplicabilă. Datorită caracterului internațional al activității desfășurate de Administrator, datele cu caracter personal pot fi transferate în afara Spațiului Economic European. Transferul de date cu caracter personal în afara SEE către o țară care, potrivit Comisiei Europene, nu garantează asigurarea unui nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, se desfășoară pe baza unui acord care ține cont de cerințele UE privind transferul datelor cu caracter personal în afara SEE, menținând în același timp clauzele corespunzătoare care asigură securitatea procesării. Aceste clauze sunt disponibile aici.

6. DREPTURILE PERSOANELOR FIZICE

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

-dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate- pe această bază, Administratorul, la solicitarea persoanei vizate, transmite informația cu privire la prelucrarea datelor sale personale, în special cu privire la scopurile și bazele juridice ale prelucrării, la domeniul de aplicare al datelor deținute, entitățile cărora li se dezvăluie datele personale și data planificată de stergere a acestora;

– dreptul la rectificarea datelor – pe această bază, Administratorul, la cererea persoanei vizate, elimină eventualele neconformități sau erori cu privire la datele cu caracter personal care sunt prelucrate și le completează sau le actualizează în cazul în care acestea sunt incomplete sau au fost modificate;

– dreptul la ștergerea datelor – pe această bază, Administratorul, la cererea persoanei vizate, șterge datele a căror prelucrare nu mai este necesară pentru îndeplinirea vreunui scop pentru care au fost colectate, consimțământul pentru procesare a fost retras sau au fost ridicate obiecții și datele nu sunt necesare să se stabilească, să se revendice sau să se apere revendicările Administratorului;

– dreptul la restricționare și portabilitate a prelucrării – pe această bază, Administratorul, la cererea persoanei vizate, încetează să efectueze operațiuni cu privire la aceste date personale în domeniul legal relevant și emite, de asemenea, astfel de date cu caracter personal într-un format care permite citirea acestora de către un calculator;

– dreptul la depunerea de plângeri– exercitând acest drept, o persoană care decide că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate în contradicție cu legea aplicabilă, poate depune o plângere la Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal;

– dreptul la opoziție – persoana vizată poate în orice moment să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile pentru care au fost colectate;

– dreptul la retragerea consimțământului – în cazul în care procesăm datele personale pe baza consimțământului acordat, atunci oricând persoana vizată poate retrage acest consimțământ. Retragerea consimțământului nu înseamnă că prelucrarea datelor cu caracter personal până în acest moment a fost ilegală, retragerea consimțământului nu afectează legalitatea procesării existente până atunci, cu toate acestea, va avea ca efect că datele personale nu vor mai fi utilizate în aceste scopuri.

Cererea privind punerea în aplicare a drepturilor descrise mai sus poate fi depusă prin poștă tradițională la următoarea adresă: Barlinek Romania S.A. Onesti, Bulevardul Marasesti nr. 57 sau la adresa de e-mail personaldata.bro@barlinek.com>

Cererea ar trebui, dacă este posibil, să indice cu precizie la ce se referă solicitarea, în special, să indice destinatarul cererii și pe care din drepturile descrise mai sus solicitantul dorește să-l aplice. Dacă Administratorul nu va fi capabil să determine conținutul solicitării sau să identifice persoana care depune cererea, în baza cererii depuse, acesta va solicita solicitantului informații suplimentare. Răspunsul la notificare va fi acordat imediat, nu mai târziu de o lună de la primirea acesteia. Dacă este necesar să se prelungească acest termen, Administratorul va informa solicitantul despre motivele acestei întârzierii. Răspunsul este acordat în scris, cu excepția cazului în care cererea a fost trimisă prin e-mail sau s-a solicitat să se transmită răspunsul în formă electronică.

7. ACTUALIZARE

Pentru domeniile ce nu sunt acoperite de această Politică de confidențialitate, se aplică prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal și GDPR. Politica este verificată la zi și actualizată dacă este necesar. Ne rezervăm dreptul de a modifica prevederile individuale ale politicii noastre de confidențialitate fără a fi necesare informații prealabile despre aceasta. Vă rugăm să verificați politica noastră de confidențialitate de fiecare data, înainte de a utiliza oferta noastră, pentru a va familiariza cu versiunea actuală a politicii în cazul unor posibile schimbări și actualizări.

8. ÎNTREBĂRI ȘI CONTACT

Administratorul păstrează corespondența cu Clientul în scopuri statistice și pentru a răspunde în modul cel mai bun și cel mai rapid la întrebările care apar, printre care solicitarea de ștergere sau beneficierea de dreptul la opoziție, datele colectate în acest mod nu vor fi utilizate în alte scopuri decât pentru respectarea solicitării.

Dacă aveți orice întrebare legată de prelucrarea datelor personale, vă invităm să ne contactați prin poșta tradițională, scriind pe adresa: Barlinek Romania S.A. cu sediul în Onestii, Bulevardul Mărăşeşti nr. 57 sau printr-un mesaj de e-mail trimis pe adresa personaldata.bro@barlinek.com